Ordenantzak

Inprimatu

2016ko ordenantza fiskalak

- Ondasun higiezinen gaineko zerga

- Jarduera ekonomikoen zerga.

- Trakzio mekanikoko ibilgailuen zerga.

- Eraikuntza, instalazioen eta obren zerga.

- Hiri-lurren balio gehikuntzaren zerga.

- Zerbitzu eta jarduera administratiboen tasak.

- Udal jabari publikoaren erabileragatik tasak.

- Antzuolako trafiko araudia.

2019rako onartu diren aldaketak:
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/12/24/c1808271.pdf